Posted by Luboš on 27th február 2019

Barkultur Competition Junior

Pred pár týždňami som odovzdal propozície na svoju prvú súťaž, ktorú v spolupráci s  Hotelovou akadémiou Ľudovíta Wintera v Piešťanoch v rámci PIEŠŤANSKÉHO POHÁRA ĽUDOVÍTA WINTERA organizuje a odborne zastrešuje Barkultur. Partnerom súťaže je spoločnosť Pernod Ricard Slovensko a uskutoční sa 16.4.2019.
Teší ma, že to je podľa mojich vedomostí vôbec prvá súťaž, ktorá sa bude konať na pôde školy odborne garantovaná inak, ako tomu bolo doposiaľčomu napovedajú aj propozície, ktoré som si dovolil zverejniť v pracovnej podobe a môže sa mierne líšiť od zaslaných propozícií hotelovým školám, avšak iba v malých detailoch. Ak ak vás zaujíma, v čom je iná od tých predošlých, čítajte.

Zverejnenie má iba informatívný charakter, pozvánky na súťaž rieši Hotelová Akadémia Ľudovíta Wintera.


PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:

Všeobecné ustanovenia:

 1. Barmanská súťaž Barkultur Junior Cup (ďalej len “súťaž”) sa skladá z dvoch kôl:
  1. Tasting
  2. Miešanie súťažného drinku
 1. Súťaž sa otvára tastingom, ktorých výsledok sa započítava do celkového hodnotenia súťaže
 1. Miešanie súťažného drinku bude prebiehať na pódiovom bare pod dozorom troch porotcov v časovom limite.
 1. Hodnotenie jednotlivých častí súťaže bude vychádzať z presne daných definícií – viď. príloha.
 1. Poradie účasti súťažiacich v predkole aj vo finále bude určené priamo na mieste žrebom. Losovať z osudia budú priamo súťažiaci.

Pravidlá pre TASTINGOVÉ KOLO

 1. Úlohou súťažiaceho bude v časovom limite správne označiť 6 vzoriek rôznych druhov tekutých prísad bežne používaných na prípravu miešaných nápojov. Prísady môžu byť ovocné šťavy, sirupy, coriadly, likéry, vína rôzneho druhu a spirity. /ďalej len prísady/
 2. Z celkového zoznamu prísad, ktoré nájdete v prílohe, bude vybratých 6 vzoriek. Tento zoznam slúži iba na tastingové kolo.
 3. Súťažiaci má za úlohu presne určiť druh prísady tak, ako je opísaná v zozname. Nie je povinný uvádzať značku.
 4. Vzorky budú opatrené číslom na predtlačenej mape. Pod číslo vzorky súťažiaci napíše presný názov prísady tak, ako je to uvedené v zozname prísad. 

Časový limit na túto disciplínú bude 10 minút. Všetci prihlásení súťažiaci vykonávajú toto kolo v rovnakom čase.

Pravidlá pre MIEŠANIE SÚŤAŽNÉHO DRINKU

1. Súťažný drink je vyhlásený v kategórii FIZZ, pričom vzor z tejto kategórie je špecifikovaný ako GIN FIZZ.

2. Súťažiaci vytvorí na súťažnom bare drink v 3 porciách v časovom limite maximálne 7 minút vrátane komunikácie s porotou.

3. Miešaný nápoj musí obsahovať ako bázu Gin Beefeater, ktorý bude súťažiacim k dispozícii priamo na mieste od partnera súťaže.

4. Ostatné suroviny v drinku si súťažiaci môže zameniť podľa vlastnej kreativity a nápadu tak, aby zachoval pôvodnú myšlienku drinku, nemusí však jeho presné zloženie. Hodnotí sa kreativita a zároveň zachovanie pôvodnej myšlienky vzorového drinku Gin Fizz. Zároveň sa hodnotí aj prípadné prepojenie hlavnej báze s ostatnými surovinami. 

5. Povolené sú domáce sirupy, cordialy a infúzie, ktoré si súťažiaci môže predpripraviť a priniesť na súťaž. 

6. Počet prísad použitých do súťažného drinku vrátana ozdoby je maximálne 6.
Ak je prísada vytvorená z viacerých surovín, počíta sa iba za jednu prísadu.
/napr. Sirup = čaj +voda+cukor/

7. Suroviny sa dávkujú a uvádzajú v centilitroch alebo v mililitroch, strekoch /dash/ a kvapkách.

8. Všetky ostatné prísady a suroviny si súťažiaci musí zabezpečiť a priniesť sám.

9. Všetky pracovné pomôcky potrebné na prípravu drinku si musí súťažiaci priniesť a zabezpečiť sám.

10. Organizátor zabezpečuje:
súťažný bar, ľad /drtený ľad, kocky, veľké ľadové kryhy/, bázu Beefeater Gin  

11. Receptúru musí súťažiaci poslať v priloženom formulári najneskôr do 02.04.2019 mailom na adresu winterpohar@gmail.com

HODNOTENIE SÚŤAŽE

Hodnotenie Tastingového kola

1. Za každú presne určenú vzorku dostáva súťažiaci 5 bodov., ktoré sa započítavajú do tabuľky celkového hodnotenia / 30 bodov/ 

2. V prípade, že vzorka bude určená chuťovo správne, ale neuvedená presne podľa priloženého zoznamu, súťažiaci nedostáva žiadny bod. 

Hodnotenie Súťažného drinku

1. Súťaž bude hodnotiť odborná porota v zložení:

Luboš Rácz, Barkultur
Karol Domisch, Pernod Ricard Slovensko
Kateřina Kluchová, Beefeater a Plymouth Ambassador Česká Republika

2. Hodnotenie drinku / 40 bodov/ :
Cieľom súťaže a súťažného drinku je nájsť novú receptúru na klasický miešaný drink Gin Fizz. Receptúra preto musí byť vlastná a nikde doposiaľ nepublikovaná. Súťažiaci musí dbať na to, aby vychádzal zo základov určeného vzorového nápoja, ale aby zároveň priniesol do drinku kreativitu a nápad v podobe ostatných surovín, alebo zaujímavej prípravy, ktoré si môže v tomto drinku zamieňať podľa seba. Podmienkou je použitie hlavnej báze Beefeater Ginu či už v jeho pôvodnej podobe, alebo mierne upravenej podľa kreativity súťažiaceho. Zároveň porota bude prihliadať aj na prípadné prepojenie ostatných surovín s bázou drinku.
Hodnotiť sa bude kreativita, chuť, vzhľad, vôňa a celkový balance /vyváženosť chutí/ súťažného drinku.
Barman svoje súťažné vystúpenie sprevádza slovným prejavom, ktorého hlavnou úlohou je zaujať porotu.  Témou je samotný drink, použitie surovín a ich prípadný význam v drinku. Porota v priebehu vystúpenia môže klásť doplňujúce otázky k surovinám, technikám, či k samotnému nápoju. Po domiešaní drinku v časovom limite si porota vyhradzuje právo klásť dve doplňujúce základné otázky k hlavnej báze drinku – Ginu Beefeater/zloženie, história a pod./, čo však nemôže trvať viac ako 3 minúty po vypršaní súťažného času.

3. Hodnotenie techniky pri príprave šúťažného nápoja /20 bodov/:
Pri hodnotení sa prihliada na celkovú správnosť použitých techník pri každej jednej činnosti. Súťažiaci dbá na čisté odmeriavanie, zachladenie pohárov, správnu dĺžku šejkrovania, či inej použitej techniky na zamiešanie drinku tak, aby docielil správny balance pri celkovej chuti drinku.
Súťažiaci dostáva mínusové body za rozliatie suroviny, nesprávne prevedenú techniku, či pri nesprávnom servírovaní drinku porote.

4. Hodnotenie pracoviska a a vzhľadu barmana/20 bodov/:
Súťažiaci musí dbať na čistotu svojho pracoviska. Pred rozložením pracovných pomôcok venuje pozornosť čistote baru a pracovnej plochy, tak isto na čistotu pred barom zo strany porotcov a jeho celkový vzhľad.
Hodnotiť sa bude tiež čistota pracovných pomôcok, skla a barový set-up /usporiadanie pomôcok na bare/ a celkový estetický dojem z baru.
Na vzhľade barmana sa bude hodnotiť celková čistota pracovného odevu a celková úprava a čistota zovňajšku. Taktiež sa do hodnotenia započítava očný kontakt a úsmev.
Bližšie bodové hodnotenie bude zverejnené pred zahájením súťaže

5. Celkové hodnotenie
Porota hľadá komplexného barmana, ktorý vyzerá upravene, vyžaruje pozitívnu energiu a zároveň dbá na čistotu baru, jeho estetickú úpravu tak, ako by bol vo svojom bare a pracoval pred hosťami. Snaží sa im poskytnúť príjemný servis, do ktorého môže / nemusí zapojiť aj hudobný podmaz vytvárajúci atmosféru, ktorú chce predať svojim hosťom  / porotcom.
Barman sa zároveň orientuje  v chutiach základných surovín bežne používaných do klasických miešaných nápojov a vie ich od seba odlíšiť.
Tak isto má základné vedomosti nie len o svojich domácich surovinách, ktoré používa pri príprave nápoja, ale aj o základnej báze Beefeater ginu a je schopný na ne jednoducho a jasne odpovedať v prípade, ak sa hosť / porotca na to spýta.
Drink pripravuje čisto a precízne, pritom však efektne a primerane rýchlo, pričom dodržiava všetky zásady kvalitného miešaného drinku v štýle klasického „American Baru“, avšak ich obohacuje modernými postupmi, surovinami a technikami.
V súťaži ide práve o prepojenie kvality, kreativity, komplexnosti a poctivého prístupu ktoré vychádzajú s princípov klasického baru prezentovaných v barovej histórii barmi ako Harry`s New York Bar v Paríží, American Bar v hoteli Savoy v Londýne, či Schumann`s Bar v Mníchove.

 

1 Response

 • […] baroch, prehľadom, vedomosťami a aj nového prístupu k hosťom. Ako ste sa mohli dozvedieť z môjho predošlého článku, Barkultur organizuje vôbec prvú súťaž na odbornej škole a podľa mojich vedomostí je to aj […]

 • Post your comments